6346144
  • 23 شهریور 1401
گزارش

تقدیر و تشکر در قا لب اردوی تفریح

مدیریت انجمن خانواده به منظور تشکر و قدردانی از دست اندرکاران برگزاری مراسم هفته جهانی ناشنوایان طبق وعده ایی که به آنان داده بود اردوی یکروزه به مقصد آبشارسمیرم برای آنان برگزار نمود.