معرفی اعضای هیئت مدیره و بازرس انجمن ناشنواییان اصفهان

هیئت موسس:

رضا محمودی- سید سعید فتحی- خلیل رحیمی

هیئت امناء:

آقایان حسین کریم نژاد- سید سعید فتحی- حبیب عباسی-علی عباسی-مهدی طالبی-محمدرضا اسماعیلی-محسن تیموری-خلیل رحیمی و خانمهای آیگین عباسی- فاطمه معصومی و سکینه توکلی

7054783

نام: محسن 
نام خانوادگی: تیموری 
متولد سال: 1361 
میزان تحصیلات: فوق لیسانس – رشته برق قدرت 
سمت: رئیـس هیئت مدیره

9857664

نام: خلیل
نام خانوادگی: رحیمی
متولد سال: 1358
میزان تحصیلات: دیپلم – رشته نقشه کشی ساختمان
سمت: معاون هیئت مدیره

2985738

نام: حبیب
نام خانوادگی: عباسی
متولد سال: 1361
میزان تحصیلات: فوق دیپلم – رشته برق
سمت: خزانه دار هیئت مدیره

1462127919

نام:  علی 
نام خانوادگی:  عبا سی 
متولد سال: 1359
میزان تحصیلات: لیسانس – رشته روابط عمومی
سمت: روابط عمومی هیئت مدیره

1462032269

نام: محمدرضا 
نام خانوادگی: اسماعیلی 
متولد سال: 1359
میزان تحصیلات: دیپلم – رشته برق
سمت: امور پشتیبانی و تدارکات هیئت مدیره

1462032051

نام: مهدی
نام خانوادگی: طالبی
متولد سال: 1359
میزان تحصیلات: دیپلم – رشته درودگری
سمت: بازرس اصلی

3026431

نام: سید سعید 
نام خانوادگی: فتحی 
متولد سال: 1357
میزان تحصیلات:  فوق دیپلم – رشته تربیت بدنی 
سمت:  بازرس علی البدل

1462032404

نام: آیگین 
نام خانوادگی: عباسی 
متولد سال: 1373
میزان تحصیلات: فوق لیسانس – رشته حقوق
سمت: مدیرعامل و مترجم

.انجمن خانواده ناشنوایان استان اصفهان به ثبت رسمی رسید

8269366 orig