اشعار آموزنده

 

مناجات یک ناشنوا با خدا


ای بستان فرخنده خدایی وای بهشت آفرین آسمان


شاید که نشنوم


اما نجواهای مهرآمیز او را در گوش جانم


در می یابم و گام می نهم در راهی که با الهام او در پیش پایم روشنی می افکند


در هر لحظه در می یابم که او با من است و زندگی، زندگانی دل است