– آموزش زبان اشاره

– مشاوره شغلی ویژه دانش آموزان و دانشجویان و فارغ التحصیلات

– آموزش و مشاوره تحصیلی

– آموزش و مشاوره مسائل خانوادگی

آموزش و مشاوره کودکان (ویژه خانوادهایی که دارای فرزند ناشنوا میباشند